جستجوی آرشیو "می, 2013"
مه
11
2013

ده افسانۀ غلط درموردبازاريابي توسط موتورهاي جستجو

موتور جستجو

ده افسانۀغلط درموردبازاريابي توسط موتورهاي جستجو: تصورات غلط زيادي درموردبازاريابي توسط موتورهاي جستجووجوددارند وبسياري ازآنها به افسانه تبديل شده ­اند.درزيرده موردازاين افسانه­ ها آورده شده­ اندكه اگربازاري­ابهابه آنهاتوجه نكنند،به گمراهي كشيده خواهندشد.    بهينه سازي درمنزل ارزان­تراست: تحقيقات نشان­ مي­دهدكمترازيك درصدازهزينۀتبليغات صرف بازاريابي توسط موتورهاي جستجو مي­شود پس تعجبي نداردكه بيشتر سايت­ها به طور نامناسبي بهینه سازی شده­ا ند. متخصصين بازاريابي توسط موتورهاي جستجو موقعيت بهتر در موتورجستجو رادر زمان­ كمتري به دست مي آورند.زيرا […]

مه
1
2013

افسانۀ تعدادبازديدكنندگان (Hit)

سیستم همکاری در فروش

 افسانۀ تعدادبازديدكنندگان(Hit) مسائلي كه بيشتر بازديدكنندگان سايت­ها به آن دچار هستند، سايت­ هايي را مي­بينند كه خودستايي نظيربيست هزارهيت، درروز ياچيزي نظيراي را انجام مي­دهنداما اين به چه معناست؟ متاسفانه براي يك بازارياب اينترنتی تقريباً هيچ معنايي ندارد. هيت در واقع به تعداد تقاضاهايي گفته مي­شود كه سرويسگر شبكۀ web server  دريافت ميكند مثال بسيارساده دراين مورداين است كه اگرصفحۀاصلي شما(homepage) داراي بيست فايل گرافيكي مجزاباشد،هربازديدكننده ازآن صفحه بيست هيت شمارش مي­شود. بنابراين اگر ادعا […]