جستجوی آرشیو "اردیبهشت, ۱۳۹۲"
اردیبهشت
۲۱
۱۳۹۲

ده افسانۀ غلط درموردبازاریابی توسط موتورهای جستجو

موتور جستجو

ده افسانۀغلط درموردبازاریابی توسط موتورهای جستجو: تصورات غلط زیادی درموردبازاریابی توسط موتورهای جستجووجوددارند وبسیاری ازآنها به افسانه تبدیل شده ­اند.درزیرده موردازاین افسانه­ ها آورده شده­ اندکه اگربازاری­ابهابه آنهاتوجه نکنند،به گمراهی کشیده خواهندشد.    بهینه سازی درمنزل ارزان­تراست: تحقیقات نشان­ می­دهدکمترازیک درصدازهزینۀتبلیغات صرف بازاریابی توسط موتورهای جستجو می­شود پس تعجبی نداردکه بیشتر سایت­ها به طور نامناسبی بهینه سازی شده­ا ند. متخصصین بازاریابی توسط موتورهای جستجو موقعیت بهتر در موتورجستجو رادر زمان­ کمتری به دست می آورند.زیرا […]

اردیبهشت
۱۱
۱۳۹۲

افسانۀ تعدادبازدیدکنندگان (Hit)

سیستم همکاری در فروش

 افسانۀ تعدادبازدیدکنندگان(Hit) مسائلی که بیشتر بازدیدکنندگان سایت­ها به آن دچار هستند، سایت­ هایی را می­بینند که خودستایی نظیربیست هزارهیت، درروز یاچیزی نظیرای را انجام می­دهنداما این به چه معناست؟ متاسفانه برای یک بازاریاب اینترنتی تقریباً هیچ معنایی ندارد. هیت در واقع به تعداد تقاضاهایی گفته می­شود که سرویسگر شبکۀ web server  دریافت میکند مثال بسیارساده دراین مورداین است که اگرصفحۀاصلی شما(homepage) دارای بیست فایل گرافیکی مجزاباشد،هربازدیدکننده ازآن صفحه بیست هیت شمارش می­شود. بنابراین اگر ادعا […]